Željko Jović

Diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i
osiguranje. Magistarske studije, smer Finansijski i bankarski menadžment, završio je 2010. godine
odbranom teze „Primena internog pristupa pri upravljanju kreditnim rizikom u bankarskom sektoru
Republike Srbije”. Doktorirao je 2017. godine na temu „Analiza determinanti kreditnog rizika u uslovima
izražene informacione asimetrije”.
Od 2004. godine bio je zaposlen u poslovnim bankama, obavljajući poslove u vezi sa upravljanjem
rizicima, počev od analitičara rizika do direktora sektora za upravljanje rizicima. Od jula 2012. godine
zaposlen je u Narodnoj banci Srbije, na poziciji zamenika generalnog direktora Sektora za kontrolu
poslovanja banaka, a od novembra 2012. godine bio je na poziciji generalnog direktora Sektora. Bio je
direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama od marta do juna 2018. godine, kada je Uprava
zakonski ukinuta, a on izabran za viceguvernera.
Odlukom Vlade Srbije od 10. oktobra 2012. godine imenovan je za člana Upravnog odbora Agencije za
osiguranje depozita na predlog Narodne banke Srbije. Nakon izmene Zakona o Agenciji za osiguranje
depozita, 2015. godine ponovo je izabran u Upravni odbor Agencije i navedenu dužnost obavljao je do
izbora za direktora Uprave.
Bio je stalni član Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, u skladu sa Zakonom o reviziji od
njegovog konstituisanja. Od januara 2015. do marta 2018. godine obavljao je funkciju predsednika
Odbora za javni nadzor.
Član je Komiteta za finansijsku stabilnost Republike Srbije od njegovog konstituisanja 2013. godine.
Do dolaska u Narodnu banku Srbije, bio je saradnik Odbora za kreditni rizik pri Udruženju banaka Srbije.
Član je međunarodnog udruženja menadžera rizika (Professional Risk Managers’ International
Association).
Objavio je jedanaest radova u časopisima i tematskim zbornicima u vezi sa upravljanjem kreditnim
rizikom, finansijskom krizom i mogućim odgovorima realne ekonomije u uslovima krize.
Živi u Beogradu. Otac je dvoje dece.