dr Dalibor Petrović

Sociolog

Dr Dalibor Petrović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na odeljenju za Sociologiju,
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vanredni je profesor sociologije na
Univerzitetu u Beogradu gde predaje na Saobraćajnom, Filozofskom i Ekonomskom
fakultetu na svim nivoima studija. Jedan je od vodećih društvenih teoretičara interneta u
Srbiji. Posebno se zanima i izučava odnos tehnologije i društva sa fokusom na društvenim
posledicama upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija. Objavio je tri knjige, od
kojih dve kao autor – Društvenost u doba interneta (2013) i U međumrežju (2008) i jednu
kao priređivač – Internet i društvo (2014), kao i veliki broj naučnih radova u domaćoj i
međunarodnoj periodici. Između ostalog, prvi je sociolog koji je postao dobitnik nagrade
Društva za informatiku Srbije za najbolji naučni rad, za knjigu Društvenost u doba interneta
(2015). Stalno je angažovan od strane Evropske komisije u procesu evaluacije
međunarodnih projekata kao ekspert u oblasti etičke ocene naučnih istraživanja. Pored
toga, učestvovao u nekoliko velikih međunarodnih projekta poput: "Global Kids Online" pod pokroviteljstvom the London School of Economics i Unicef (2016-2017); FP7 SATORI
PROJECT (Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and
Innovation) i drugih.
Od 2014. godine kao ekspert sarađuje sa Centrom za promociju nauke Republike Srbije kao i
sa izdavačkom kućom CLIO gde je angažovan kao stručni redaktor za izdanja iz oblasti
sociologije i komunikacija. Pored toga, redovno recenzira radove u velikom broju domaćih i
stranih naučnih časopisa.
Član je Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore, Srpskog sociološkog društva, kao i redakcije
časopisa Sociologija.